Yhdistyksen säännöt


1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Mielihyvin Savosta ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio ja toimialue Pohjois-Savo.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoitus on mielenterveyskuntoutujien tukeminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Yhdistys järjestää matalan kynnyksen
toimintaa, johon on helppo osallistua omana itsenä. Yhdistys edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoi mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään sekä tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys vaikuttaa siihen, että mielenterveyspalveluja tarvitsevien erityistarpeet otetaan huomioon julkisia palveluita suunniteltaessa ja niistä päätettäessä.

3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematonta vertaistuki-, ryhmä-, kurssi- ja virkistystoimintaa sekä koulutuksia. Lisäksi yhdistys tekee mielenterveystyöhön liittyvää julkaisu- ja tiedotustyötä, kehittämistä ja tutkimusta. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, hakee avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa sellaista varainhankintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys voi hallita ja omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan. Yhdistyksen jäsenlajit ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja yhteisöjäsenet. Hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelyistä ja
hyväksymisen edellytyksistä.

Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ovat jäsenet, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä ja jäsenet, jotka ovat kuluvana vuonna liittyneet yhdistykseen. Yhdistys katsoo jäsenen eronneen, kun hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden (2) vuoden ajan.

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella merkittävästi vahingoittanut yhdistystä tai toiminut sen toimintaperiaatteiden vastaisesti. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syksyllä ennen
joulukuun 15. päivää.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

Äänioikeus ja vaalit

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on kokouksissa yhtäläinen äänioikeus, ja kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Tästä poiketaan, jos asia on sen tyyppinen, että se
yhdistyslain mukaan vaatii hyväksytyksi tullakseen säännöissä määrätyn määräenemmistön. Tasatilanteen ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa äänestys on suoritettava suljettuna äänestyksenä, jos yksikin (1) äänivaltainen jäsen niin vaatii.

Aloiteoikeus

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

6 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

Avataan kokous.
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Päätetään kokous.

7 § YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa:

Avataan kokous.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tarvittaessa vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Päätetään kokous.

8 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kahdesta kuuteen (2–6) varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen kokous päättää, missä järjestyksessä
varajäsenistä tulee äänivaltaisia varsinaisten jäsenten tilalle. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa sekä oikeus tarvittaessa saada eriävä mielipiteensä kirjatuksi hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

9 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden hallituksen ulkopuoliselle henkilölle.

10 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen syyskokous valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnan- tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.