Kuntoutumisen polku


Mielihyvin Savosta ry:n toiminnan pohjaksi on luotu järjestölähtöinen kuntoutumisen polku. Kuntoutumisen polulla mahdollistuu pitkäjänteinen, yksilön huomioon ottava, kuntoutumista asteittain tukeva työskentely. Polku ohjaa toimintaan osallistuvia ryhmäläisiä asteittain kohti vertaisohjaajana ja kokemusasiantuntijana toimimista.

Etukäteen laaditulla toimintakalenterilla luodaan rutiineja arkeen. Toiminnan keskiössä on vertaiset, joiden avulla laajennetaan sosiaalista verkostoa ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Harrasteryhmissä kaivetaan esille piilossa olevia taitoja ja osaamista ja vahvistetaan niitä. Avoimissa keskusteluryhmissä rohkaistaan keskustelemaan omasta sairaudesta ja elämäntilanteesta. Ne toimivat ponnahdusalustana Pohtimo- ja Miten minusta tuli minä -ryhmiin, joissa rakennetaan positiivista minäkuvaa tieteellisen teoriatiedon pohjalta. Näiden jälkeen lisätään merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä elämään vertaisohjaajuuden, kokemusasiantuntijuuden ja erilaisten luottamustoimien kautta.


Vertaisohjaajilla on vapaat kädet suunnitella, kehittää ja toteuttaa ryhmäänsä. Koko kuntoutumisen polun läpikäyminen on usean vuoden prosessi ja jokaisella sen kesto on yksilöllinen. Yhdistyksen työntekijöillä on tärkeä rooli kannustaa ja ohjata yksilöllisesti jokaista osallistujaa omalla polullaan. Jokaiselle annetaan mahdollisuus kuntoutua. Rohkaistaan ja tuetaan niitä, jotka kokevat takapakkeja polullaan. Säännöllinen ryhmätoiminta mahdollistaa tavoitteellisen ohjauksen kuntoutumisen polulla."Olen voinut havainnoida itseäni ja tunnustella voimavarojani
ryhmänohjaamisessa myös mahdollista työhön paluuta silmällä pitäen.”

(vertaisohjaaja)